Showing 1–15 of 20 results

เครื่องปาดหน้าคอนกรีต ยาว 2 – 6 เมตร เครื่องยนต์ HONDA GX35

฿19,500.00฿23,500.00 บาท

เครื่องปาดหน้าคอนกรีต คานปาดปูน ยาว 4 เมตร GP160 เหล็กปาดปูน

฿23,000.00 บาท

เครื่องปาดหน้าคอนกรีต คานปาดปูน ยาว 4 เมตร GX160 เหล็กปาดปูน

฿25,700.00 บาท

เครื่องปาดหน้าคอนกรีต คานปาดปูน ยาว 4 เมตร TP65 เหล็กปาดปูน

฿18,400.00 บาท

เครื่องปาดหน้าคอนกรีต คานปาดปูน ยาว 5 เมตร GP160 เหล็กปาดปูน

฿23,900.00 บาท

เครื่องปาดหน้าคอนกรีต คานปาดปูน ยาว 5 เมตร GX160 เหล็กปาดปูน

฿26,600.00 บาท

เครื่องปาดหน้าคอนกรีต คานปาดปูน ยาว 5 เมตร TP65 เหล็กปาดปูน

฿19,100.00 บาท

เครื่องปาดหน้าคอนกรีต คานปาดปูน ยาว 6 เมตร GP160 เหล็กปาดปูน

฿24,600.00 บาท

เครื่องปาดหน้าคอนกรีต คานปาดปูน ยาว 6 เมตร GX160 เหล็กปาดปูน

฿27,400.00 บาท

เครื่องปาดหน้าคอนกรีต คานปาดปูน ยาว 6 เมตร TP65 เหล็กปาดปูน

฿19,900.00 บาท

เครื่องปาดหน้าคอนกรีต ยาว2เมตร HONDA GX35

฿19,500.00 บาท

เครื่องปาดหน้าคอนกรีต ยาว2เมตร เครื่องเบนซิน 4 จังหวะ

฿16,500.00 บาท

เครื่องปาดหน้าคอนกรีต ยาว3เมตร HONDA GX35

฿20,500.00 บาท

เครื่องปาดหน้าคอนกรีต ยาว3เมตร เครื่องเบนซิน 4 จังหวะ

฿17,500.00 บาท

เครื่องปาดหน้าคอนกรีต ยาว4เมตร HONDA GX35

฿21,500.00 บาท