Showing 1–15 of 29 results

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ไม่ต้องล่อน้ำในท่อดูด

฿12,400.00฿19,500.00 บาท

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS-100-L หมุนซ้าย ประเก็นเชือก

฿19,000.00 บาท

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS-100-L-M หมุนซ้าย แม็คซิล

฿19,500.00 บาท

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS-100-R หมุนขวา ประเก็นเชือก

฿19,000.00 บาท

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS-100-R-M หมุนขวา แม็คซิล

฿19,500.00 บาท

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS-125-L หมุนซ้าย ประเก็นเชือก

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS-125-L-M หมุนซ้าย แม็คซิล

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS-125-R หมุนขวา ประเก็นเชือก

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS-125-R-M หมุนขวา แม็คซิล

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS-150-L หมุนซ้าย ประเก็นเชือก

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS-150-L-M หมุนซ้าย แม็คซิล

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS-150-R หมุนขวา ประเก็นเชือก

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS-150-R-M หมุนขวา แม็คซิล

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS-200-L หมุนซ้าย ประเก็นเชือก

ปั๊มตู้ TAKI รุ่น FS-200-L-M หมุนซ้าย แม็คซิล